Üyelik Sözleşmesi

 1. MADDE: TARAFLAR:

  • a) https://birkangomlek.com alan adlı internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ulus İş Hanı C Blok No:112 06050 Ulus / ANKARA adresinde mukim (bundan böyle “ Satıcı ” olarak anılacaktır).
  • b) https://birkangomlek.com’a (bundan sonra internet sitesi olarak anılacaktır) üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır)
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

  İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcının sahip olduğu internet sitesinden faydalanma şartlarının belirlenmesine ilişkindir.

 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • 3.1 Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları ilk talep halinde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 3.2 Kural olarak 18 (onsekiz) yaşından küçük olan gerçek kişilerin fiil ehliyetini gerektiren hiçbir işlemin tarafı olamayacağını ve 18 yaşından küçük kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları durumunda olabilecek herhangi bir sorunda Satıcının sorumluluğuna gidilemeyeceğini ve 18 yaşından küçük kişilerin işbu sözleşmeyi onaylamaları durumunda ancak yasal temsilcilerinin onay vermesi durumunda hukuken geçerli olacaktır.
  • 3.3 Yaş sınırına uyulmadığının anlaşılması durumunda anılan Üyenin Üyeliği Satıcı tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın iptal edilebilecektir.
  • 3.4 Satıcı internet üzerinden herkese hizmet vermesi nedeniyle Üyelerin yaşlarına ilişkin denetim yapma yükümlülüğü ve bu konuda sorumluluğu bulunmadığı özellikle belirtilmektedir.
  • 3.5 Üye, Satıcı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi veya kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı sadece kendisine ait olup; aksi halde aykırı kullanım nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcıya karşı ileri sürülebilecek tüm talep ve iddialara karşı, Satıcının her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  • 3.6 Üye internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve anılan hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyenin sorumluluğunda olacaktır.
  • 3.7 Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı herhangi bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde (satıcı’ya ait marka adı, logo ve her türlü fikri mülkiyet hakkının izinsiz kullanımı, çoğaltımı, yayını) kullanamaz. Üye ayrıca diğer üyelerin internet sitesinde bulunan hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
  • 3.8 Üye işbu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını 3. kişilere devir ve temlik edemez.
  • 3.9 Satıcı, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.
  • 3.10 Üye, diğer üyelerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen hukuka aykırılığı gerçekleştiren üyeye ait olacaktır.
  • 3.11 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcının üyeye işbu nedenle tazminat talep etme hakkı saklıdır.
  • 3.12 Satıcı dilediği zaman hiçbir neden bildirmeksizin tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Üye işbu nedenle; Satıcıya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 3.13 Satıcıya ait internet sitesinin tüm yazılım ve tasarımı ile telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Satıcının hüküm ve tasarrufu altında koruma altındadır. Anılan fikri ve telif hakları Üye tarafından izinsiz kullanılamaz ve değiştirilemez.
  • 3.14 Üye Satıcı veya iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.
  • 3.15 Üye aksini bildirmediği sürece Satıcı ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.
  • 3.16 Üye, kişisel verileri ve kişisel verilerin korunması işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye internet sitesinde yayınlanan Gizlilik&Güvenlik Politikası ile kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni adresinden her zaman ulaşabilecektir.
  • 3.17 Satıcı internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gerekli tedbirleri almıştır. Ancak; bunun yanında güvenliğin sağlanabilmesi için Üye, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir
  • 3.18 Satıcı, internet sitesi ile işbu sözleşmei dilediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmet veya hakkı değiştirme ya da sona erdirme ve internet sitesinde kayıtlı bulunan Üyelerin kullanıcı bilgilerini silme hakkını saklı tutar. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan hükümler, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  • 3.19 Taraflar, Satıcı’ya ait tüm kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını kabul ve beyan eder.
  • 3.20 Satıcı, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

  İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Satıcı üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya hiçbir neden bildirmeksizin üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hak ve yetkisine sahiptir.
  Sözleşmedeki bazı maddelerin geçersiz olması diğer maddelerin geçersiz olması sonucunu doğurmaz.

 5. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; öncelikli olarak iyiniyet ve karşılıklı görüşme esas olacak; aksi halde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Merkez Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 6. YÜRÜRLÜK

  g Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş

Son güncelleme: 04/06/2018